ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 3,693,859,400 49.79
2. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 309,592,726 4.17
3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 232,400,000 3.13
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 203,355,253 2.74
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 179,383,320 2.42
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 152,331,800 2.05
7. CPYI CLT A/C 0090029-1001 138,355,200 1.86
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 99,923,650 1.35
9. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 99,043,700 1.34
10. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 71,562,280 0.96