การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : ข้อมูลการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และรายนามกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 : วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 : ข้อมูลเสนอเพื่อยกเลิกตราประทับบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 14 : แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด (.pdf)
ดาวน์โหลด (.doc)
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด (.pdf)
ดาวน์โหลด (.doc)
เอกสารแนบ 15 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 16 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 17 : แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด โดย บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และในส่วนที่เหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : ข้อมูลการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และรายนามกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 : แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 14 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 15 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 16 : แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด