ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


18 มิ.ย. 2564

แบบรายงานผลการขายหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

18 มิ.ย. 2564

แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์

16 มิ.ย. 2564

แบบรายงานผลการขายหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน (แก้ไขครั้งที่ 1)

16 มิ.ย. 2564

แบบรายงานผลการขายหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

28 พ.ค. 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน

13 พ.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

13 พ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พ.ค. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

11 พ.ค. 2564

การนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

30 เม.ย. 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 1)

28 เม.ย. 2564

แจ้งการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

28 เม.ย. 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

26 เม.ย. 2564

แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (เพิ่ม template)

26 เม.ย. 2564

แจ้งการเปลี่ยสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)