วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
18 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
26 ก.พ. 2562 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 ธ.ค. 2561 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561 เวลา 14.10 - 15.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 ก.ย. 2561 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 มิ.ย. 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
14 มิ.ย. 2561 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
16 มี.ค. 2561 SET Digital Roadshow เวลา 11.15-11.45 น.
5 มี.ค. 2561 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 พ.ย. 2560 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 เวลา 11.20-12.35 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 ส.ค. 2560 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560 เวลา 10.10-11.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 พ.ค. 2560 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
10 มี.ค. 2560 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 พ.ย. 2559 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2559 เวลา 11.20-12.35 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 พ.ย. 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เวลา 13.30 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
9 ก.ย. 2559 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559 เวลา 10.10-11.10 น
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 มิ.ย. 2559 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559 เวลา 10.10-11.10 น
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
15 มี.ค. 2559 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2558 เวลา 9.00-10.00 น
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 ม.ค. 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือห้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา 9.30 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
16 ธ.ค. 2558 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558 เวลา 9.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 ก.ย. 2558 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2558 เวลา 10.10-11.10 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ส.ค. 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล
10 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
1 เม.ย. 2558 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2557 เวลา 10.10-11.10 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย