GUNKUL  |   ปรับปรุงเมื่อ: 16 เม.ย. 2564 16:36

3.72
บาท

เปลี่ยนแปลง / %-0.06 / -1.59%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)145,025,000

ช่วงราคาระหว่างวัน3.60 - 3.76

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.00 - 4.16

ราคาเปิด - วันก่อนหน้า3.74 - 3.78

ต่ำสุด - สูงสุด3.60 - 3.76

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)3.72 / 5,095,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)3.74 / 290,900

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)