หน่วย : บาท

  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560* 31 ธ.ค. 2559* 31 ธ.ค. 2558* 31 ธ.ค. 2557*
สินทรัพย์รวม 35,624.75 30,377,016,189.00 25,595,831,346.00 18,815,257,873.98 7,238,664,343.88
หนี้สินรวม 26,124.70 20,574,360,658.00 15,846,576,065.00 10,225,033,198.56 3,878,965,046.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,910.51 9,802,655,531.00 9,749,255,280.95 8,590,224,675.42 3,359,699,297.20
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,854.66 1,854,655,373.00 1,589,693,962.75 1,283,245,216.00 879,990,265.00
รายได้รวม 6,730.29 4,855,283,813.00 3,366,833,901.11 4,590,691,752.26 3,061,552,738.36
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,090.24 711,556,760.00 615,370,137.68 673,567,733.00 545,270,215.32
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%) 6.31 2.34 2.40 3.58 7.53
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 12.04 7.26 6.31 7.84 16.23
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.20 14.66 18.28 14.67 17.81

หมายเหตุ
* งบการเงินรวม