บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Gunkul Engineering Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GUNKUL
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000146
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ที่ตั้งเดิม) : 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2242-5800
เว็บไซต์ : www.gunkul.com
อีเมล์ : ir@gunkul.com
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : - ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
- ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานรวมทั้งพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
- ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 1,982,967,060.25 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,854,655,373.25 บาท
จำนวนหุ้น : 7,418,621,493 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท