โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. กลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์    
  -  บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 659,617,750 51.40
  -  นายกัลกุล  ดำรงปิยวุฒิ์ 55,212,987 4.30
  -  นางสาวนฤชล  ดำรงปิยวุฒิ์ 64,166 0.01
  รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์ 714,894,903 55.71
2. นายประคิน  ศรีเจริญ 110,319,191 8.60
3. นายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์ 43,876,125 3.42
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 38,639,200 3.01
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,865,239 2.79
6. นางสาวนันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์ 34,922,025 2.72
7. CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LTD. 25,000,250 1.95
8. นายสุรพงษ์  เตรียมชาญชัย 17,765,966 1.38
9. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,696,500 0.60
10. นายพงษ์สกร  ดำเนิน 7,243,166 0.56
รวม 1,036,222,565 80.74

บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 110,000,000.00 บาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์    
  1.1 นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 465,000 42.27
  1.2 น.ส. นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ 211,000 19.18
  1.3 น.ส. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ 210,000 19.09
  1.4 ด.ช.อาภากร ดำรงปิยวุฒิ์ 210,000 19.09
2. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 3,000 0.27
3. น.ส.นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์ 1,000 0.09
รวม 1,100,000 100.00