โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 08 มีนาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 3,693,859,400 49.79
2. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 309,592,726 4.17
3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 232,400,000 3.13
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 216,355,253 2.92
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 163,719,700 2.21
6. CPYI CLT A/C 0090029-1001 139,983,900 1.89
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,674,564 1.80
8. นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย 71,468,605 0.96
9. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 70,864,080 0.96
10. นายประคิน ศรีเจริญ 69,745,151 0.94